Smluvní podmínky

Respondent tímto uděluje správci, společnosti CENTRAL GROUP a.s., IČ: 24227757, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů uvedených v tomto formuláři ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou shromažďovány, uchovány a zpracovány za účelem budoucího kontaktování respondenta ve věcech obchodní činnosti správce, případně, pokud o to respondent projeví zájem, zasílání obchodních sdělení správce. Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Respondent je oprávněn požadovat od správce informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, taktéž je oprávněn v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů, to vše za podmínek stanovených v dotčených právních předpisech.

Respondent výslovně souhlasí s tím, aby osobní údaje takto získané byly poskytnuty společnostem z koncernu CENTRAL GROUP, a to pouze v rozsahu a k účelu, ke kterému byly poskytnuty správci. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou a je možné ho písemně dopisem nebo e-mailem (na emailové adrese osobniudaje@central-group.cz) kdykoliv odvolat a správce je pak povinen osobní údaje respondenta zlikvidovat.