Podmínky soutěže

Kompletní znění soutěžních podmínek ke stažení zde.

Obsah soutěžní práce

Soutěžní práce musí obsahovat seznam příloh a grafickou část v pěti kopiích. Textová část je součástí grafické části. Současně se soutěžní prací soutěžící odevzdá také jednu zalepenou a zcela neprůhlednou obálku s nadpisem „Autor“, která bude obsahovat identifikační údaje soutěžícího a dále jednu zalepenou obálku s digitálním nosičem s nadpisem „CD/ DVD/USB“.

Soutěžní práce budou hodnoceny jako anonymní, to znamená, že žádná část soutěžní práce nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

Grafická část, seznam příloh, digitální část a obálka autor budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do kterého přezkušovatel poroty vyznačí identifikační číslo návrhu.

Grafická část, seznam příloh, digitální část a obálka autor budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh.

Všechny přílohy budou vloženy do tuhých, neprůhledných, neprůsvitných a neporušených desek, které budou uzavřeny a zalepeny v neporušeném obalu s nápisem: Architektonická soutěž.

Každé pare budou svázáno (případně sešito) a vložena do A3 (průsvitných) eurodesek. Rámečky pro vyznačení čísla návrhu a příloh budou umístěny jen na první straně návrhu.


1. Seznam příloh soutěžní práce

2. Grafická část - v pěti kopiích bude na formátu A3 a bude obsahovat:

 • architektonická situace ve vhodném měřítku
 • dokumentace objektů (půdorysy a pohledy) ve vhodném měřítku
 • minimálně dva, maximálně deset perspektivních pohledů na území, dostatečně dokumentující návrh, případně zákres do fotografie, navíc je požadována ptačí perspektiva dokumentující zakomponování návrhu do struktury města
 • textová část (zdůvodnění zvoleného architektonicko-urbanistického řešení) v rozsahu max. jedné normostrany bude součástí grafické části návrhu
Alespoň jedno vyhotovení grafické části bude barevně.

3. Digitální část - 1 × CD / DVD / USB v zalepené obálce s nadpisem „CD / DVD / USB“, obsahující:

 • grafickou část ve formátu *.tif, *.jpg (min. 4000 × 3000 obrazových bodů) pro publikování soutěžního návrhu
 • celý soutěžní návrh včetně textové části sestavený na maximálně 2 listy A1 na výšku ve formátu *.pdf. - pro účely případného vystavení

4. Obálka „Autor“ - 1 × Obálka nadepsaná „Autor“ bude zalepena, neporušena, zcela neprůhledná a bude obsahovat:

 • jména a adresy s podpisy autorů, spoluautorů a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy a kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže
 • potvrzení o denním studiu na vysoké škole nebo čestné prohlášení, osvědčující tuto skutečnost

Video manuál pro účastníky

Co má vše obsahovat správně podaná soutěžní práce? Podívejte se na stručný video návod.

Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní práce vyhodnocovány, se stanovují bez rozlišení jejich váhy takto:

 • originalita návrhu
 • komplexní architektonické řešení
 • výtvarná a grafická úroveň návrhu, srozumitelnost

Porota

členové poroty:

 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš - nezávislý porotce, předseda poroty
 • Akad. arch. David Vávra - nezávislý porotce
 • Ing. arch. Adam Gebrian - nezávislý porotce
 • Ing. arch. Ondřej Chybík - nezávislý porotce
 • PhDr. Alena Řezníčková - nezávislý porotce (zástupce mediálního partnera)

náhradník poroty:

 • Marcela Fialková, zástupce CENTRAL GROUP

Ceny

1. místo 100.000 Kč

2. místo 50.000 Kč

3. místo 25.000 Kč


Vítěz soutěže získá také dvoutýdenní stáž v ateliéru architekta Josefa Pleskota. V případě, že se bude oceněn tým studentů, stáže se bude moci zúčastnit pouze jeden student z týmu.

Porota si vyhrazuje právo ceny v určených pořadích neudělit – viz Soutěžní řád ČKA § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2

Porota stručně okomentuje soutěžní práce, které postoupí do posledního kola.

Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

Rozhodování poroty

Rozhodnutí poroty o cenách je konečné a nelze proti němu podat protest, ledaže toto rozhodnutí bylo učiněno v přímé souvislosti se závažným porušením podmínek formálního postupu poroty, stanovených soutěžními podmínkami. V takovém případě probíhá podání protestů dle § 13 Soutěžního řádu ČKA.

Protokol o práci poroty bude k dispozici po skončení soutěže u sekretáře a ke stažení na webových stránkách vyhlašovatele nejpozději od 1. 4. 2019.

Důvody pro vyloučení ze soutěže

Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nesplňují obsahové požadavky vypsání, neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních podmínek, nedošly v požadovaném termínu a zřetelně ukazují na porušení anonymity. Takové soutěžní práce mohou být posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.

Odevzdání soutěžních prací

Soutěžní práce bude předána osobně proti písemnému potvrzení na recepci CENTRAL GROUP a.s., adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, a to od 14. 1. 2019 do 31. 1. 2019 od 8:00 - 19:00 hod., nebo bude zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu s datem odeslání nejpozději 31. 1. 2019 včetně.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je sekretář soutěže Mgr. Radek Ježdík, tel: 226 221 086, e-mail: jezdik@central-group.cz

V zájmu zachování anonymity soutěže bude uvedena jako adresa odesílatele Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

Základní termíny soutěže

Ustavující schůze poroty   09/2018
Vyhlášení soutěže na stránkách www.central-group.cz a www.cka.cz   od 15. 10. 2018
Datum pro podání dotazů soutěžícími   do 18. 11. 2019
Datum k zodpovězení dotazů na www.central-group.cz   do 23. 11. 2019
Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími (uzávěrka)   do 31. 1. 2019
Zasedání poroty, telefonické vyrozumění oceněných   02/2019
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže   03/2019
Vyhlášení výsledků soutěže na stránkách www.central-group.cz, www.cka.cc a v médiích   03/2019

Vyhlášení výsledků loňského ročníku

Reportáž ze zasedání poroty

Soubory ke stažení